Zobrazit kategorie zájezdů»

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - Ing. Stanislav Mikula – CK DONAMO

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb při zajišťování zájezdu platí pro zájezdy pořádané cestovní agenturou Ing. Stanislav Mikula CK DONAMO.

Cestovní agentura zajišťuje jednotlivcům a organizacím dva základní druhy zájezdů:
a) standardní zájezdy uvedené v nabídce cestovní agentury
b) zájezdy na objednávku (forfaitové), které jsou zajištěny na základě zvláštní dohody mezi cestovní agenturou a objednavatelem.

Cestovní agentura poskytuje svoje služby všem zákazníkům bez omezení. U osob mladších 15-ti let se požaduje doprovod dospělého účastníka v průběhu zájezdu, účastník v rozmezí 15 – 18 let musí mít souhlas zákonného zástupce.

II. Vznik smluvních vztahů

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a cestovní agenturou vznikají na základě písemné objednávky nebo přihlášky.
a) u standardních zájezdů vzniká smluvní vztah předáním řádně vyplněné a podepsané přihlášky zákazníkem a jejím písemným potvrzením cestovní agentury nebo jejím prodejcem.
b) v případě zájezdů na objednávku se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem požadovaných služeb. Cestovní agentura pokud není uvedeno jinak, vyrozumí objednavatele o možnosti zájezd realizovat nejpozději do 14 dnů od obdržení objednávky, popřípadě navrhne nutné úpravy služeb.

III. Cena zájezdu a pobytu

Ceny zájezdů a pobytů jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní agenturou a zákazníkem. Účastník zájezdu je povinen uhradit cenu zájezdu v termínech stanovených cestovní agenturou. Pokud v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve výši ceny, je povinna cestovní agentura toto zákazníkům neprodleně oznámit. Projeví-li se tyto změny zvýšením ceny zájezdu o více než 10 %, je zákazník oprávněn od smlouvy písemné odstoupit. Bez úplného zaplacení nemá zákazník právo na poskytování cestovních podkladů a služeb ze strany cestovní agentury.

IV. Změny sjednaných služeb

a) Cestovní agentura je oprávněna zrušit zájezd, přesunout dobu jeho trvání, změnit jeho program, trasu, způsob přepravy, objekt ubytování, apod. Takové změny je povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
b) zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny bez stornopoplatků:
- při zrušení zájezdu ze strany cestovní agentury
- při přesunu konání zájezdu oproti původnímu termínu o více jak 3 dny
- při závažné změně programu, trasy, místa ubytování a způsobu přepravy, za závažnou změnu se však nepovažuje změna ubytování v témže pobytovém místě, pokud je zachována kategorie ubytování.
c) zákazník má právo na úpravu ceny zájezdů v závislosti na provedených změnách programu a služeb a na poskytování přiměřené slevy, pokud nebyly poskytnuty všechny služby zahrnuté do ceny zájezdu v plném rozsahu a kvalitě.
d) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoliv další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu tj. např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do České republiky apod.. jsou službami, které může cestovní agentura poskytovat jen na základě objednávky a následné úhrady dodatečně vyžádaných služeb.

V. Pojištění účastníků zájezdů

Účastníci zájezdů a pobytů nejsou pojištěni a pojištění si zajišťují individuálně, pokud není v programu zájezdů uvedeno jinak.

VI. Práva zákazníka

K základním právům účastníka zájezdu patří:
a) právo na řádné poskytnutí služeb, výslovné zahrnutých do programu a ceny zájezdu
b) právo reklamovat vadné služby a to bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém, nejpozději však do 7 dnů po skončení zájezdu.
c) právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy. Pokud je zrušení smluvního vztahu provedeno písemně, je účast na zájezdu stornována ke dni, kdy je toto písemné oznámení zákazníka, jehož obsahem je jednoznačný požadavek na zrušení jeho účasti na zakoupeném zájezdu, doručeno cestovní agenturou.

VII. Povinnosti zákazníka

a) Dostavit se ve stanovený čas na místo srazu.
b) Při cestách do zahraničí zabezpečit si platný cestovní pas.
c) Řídit se písemnými a ústními pokyny vedoucího zájezdu nebo průvodce.
d) Účastník, který během zájezdu poruší zákonné předpisy příslušného státu, nedodrží pasové celní či devizové předpisy, odmítá se řídit pokyny vedoucího zájezdu, může být vyloučen ze zájezdu bez jakéhokoliv nároku na náhradu za nevyužité služby.
e) Účastník zájezdu, který vlastní vinou nevyužije všech smluvních služeb, nemá právo na jejich náhradu.

VIII. Zrušení smlouvy a stornovací poplatky

Zákazník má právo kdykoliv před čerpáním objednaných služeb odstoupit od objednávky. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy zákazník stornoval objednávku v cestovní agentuře. Pokud je zrušení smluvního vztahu zasláno poštou, je objednávka stornována ke dni, kdy je cestovní agentuře doručeno písemné oznámení zákazníka, jehož obsahem je jednoznačný požadavek na zrušení objednávky.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen cestovní agentuře zaplatit stornopoplatky ve výši
a) 10 % z celkové ceny objednaných služeb při stornu v době od podepsání přihlášky do 61 dnů před poskytnutím první sjednané služby.
b) 25% z celkové ceny objednaných služeb při stornu v době od 60 dnů do 31 dnů před poskytnutím první sjednané služby.
c) 50% z celkové ceny objednaných služeb při stornu v době od 30 dnů do 15 dnů před poskytnutím první sjednané služby.
d) 75% z celkové ceny objednávaných služeb při stornu v době od 14 dnů do 8 dnů před poskytnutím první sjednané služby.
e) 100% z celkové ceny objednávaných služeb v době 7 dnů a kratší před poskytnutím první sjednané služby nebo při nenastoupení na pobyt či zájezd.

Stornopoplatky nemusí být cestovní agenturou účtovány, zajistí-li za sebe účastník zájezdu, který objednané služby stornoval, náhradníka, jehož účast zabrání škodám, které cestovní agentuře zrušením účasti původního účastníka vznikly.

IX. Zpracování osobních údajů

IX A) Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura DONAMO zpracovává osobní údaje, které zákazník cestovní agentuře DONAMO poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním a dále osobní údaje, které cestovní agentuře DONAMO shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Cestovní agentura CK DONAMO zpracovává kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

IX B) Zákazník nemá dle žádného právního předpisu povinnost poskytnout cestovní agentuře DONAMO své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

IX C) Cestovní agentura DONAMO při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Cestovní agentura DONAMO bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

IX D) Osobní údaje zákazníka bude cestovní agentura DONAMO zpracovávat pouze k těmto účelům:
a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu
b) ochrana práv a právem chráněných zájmů cestovní agentury DONAMO
c) dodržení právní povinnosti cestovní agentury DONAMO stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost cestovní agentury DONAMO uchovávat daňové doklady dle příslušných zákonů)
d) obchodní a marketingové účely

IX E) K obchodním a marketingovým účelům podle článku 11.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a email zákazníka.

IX F) Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
a) k účelu podle článku 11.4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
b) k účelu podle článku 11.4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu) a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti cestovní agentuře DONAMO soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
c) k účelu podle článku 11.4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti cestovní agentury DONAMO;
d) k účelu podle článku 11.4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

IX G) Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 11.6 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

IX H) Za účelem uvedeným v článku 11.4(a) bude cestovní agentura DONAMO v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:
a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;
b) poskytovatel služeb letecké a autobusové přepravy;
c) pojišťovna spolupracující s cestovní agenturou DONAMO, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

IX CH) Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým cestovní agentura DONAMO uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci cestovní agentury DONAMO.

IX I) Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura DONAMO může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

IX J) Cestovní agentura DONAMO vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

IX K) Zákazník má právo požádat cestovní agenturu DONAMO o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je cestovní agentura DONAMO oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu donamo@donamo.cz.

IX L) Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že cestovní agentura DONAMO provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat cestovní agenturu DONAMO o vysvětlení nebo požadovat, aby cestovní agentura DONAMO odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, cestovní agentura DONAMO neprodleně odstraní závadný stav.

IX M) Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout cestovní agentuře DONAMO jejich osobní údaje.

X. Reklamační řád

Zákazníci jsou povinni reklamovat vady poskytovaných služeb ihned po jejich zjištění, aby bylo možno tyto vady odstranit ještě v průběhu zájezdu. Pokud nedojde ze strany zákazníka k uplatnění reklamace přímo na místě u průvodce zájezdu nebo zodpovědného pracovníka ubytovacího zařízení, nebudu na pozdější reklamace brán zřetel. Nebude-li možné odstranit reklamované vady v průběhu zájezdu, vyžádá si zákazník písemné vyjádření průvodce nebo pracovníka ubytovacího zařízení, které přiloží k písemné reklamaci. Písemná reklamace musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů po návratu ze zájezdu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace musí cestovní agentura vyřídit do 30 dnů od jejich obdržení.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné a záruční podmínky vstupují v platnost od 1. 6. 2018 a platí do odvolání.

Zákazníci potvrzují svým podpisem na přihlášce nebo úhradou zálohy či celé ceny, že jsou jim tyto Všeobecné a záruční podmínky známy, rozumějí jím, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

  • 1562922879_VŠEOBECNÉ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY-CA DONAMO od 1.8.2019.doc (Stáhnout)
  • 1562924671_PŘEHLED PRÁV ZÁKAZNÍKA - INFORMACE K ZÁJEZDU od 1.8.2019.doc (Stáhnout)